Minimum logistyczne 200 zł
Ceny dostępne po zalogowaniu
Menu
Minimum logistyczne: 200zł - Ceny dostępne po zalogowaniu
walutaWaluty
info

Ogólne warunki najmu

 

1. Niniejsze ogólne warunki najmu lub użytkowania sprzętu Smartlift SL 608 Outdoor Hightlifter wraz z opcjonalnym wyposażeniem w opcji z najmem samochodu dostawczego KIA K2900 do jego transportu, lub bez samochodu, z operatorem lub bez operatora określają warunki korzystania ze sprzętu, zwanego dalej sprzętem.

Wynajmujący – MAGNUM Tadeusz Romański.

Najemca- klient firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik — osoba upoważniona przez najemcę do obsługi sprzętu. Przedmiotowa umowa podpisana może być przez Użytkownika, tylko pod warunkiem, że uzyska on upoważnienie do reprezentacji przez Najemcę.

Operator — osoba upoważniona przez wynajmującego do obsługi sprzęt

2. Najemca i Użytkownik gwarantują, że:

 1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą i ma pełną zdolność do czynności prawnych, wyrażając tym samym zgodę na skserowanie swoich dokumentów potwierdzających tożsamość,
 2. Podając dane Użytkownika w zamówieniu złożonym na stronie https://sklep.grupamagnum.eu  odpowiedzialnego za odbiór sprzętu, upoważnia Użytkownika do reprezentowania Najemcy przy zawieraniu umowy w imieniu Najemcy.
 3. Użytkownik i Najemca solidarnie odpowiadają za wynajęty sprzęt.

3. Warunki:

 1. Operator musi posiadać ukończony dwudziesty trzeci rok życia,
 2. Najemca musi posiadać aktywną działalność gospodarczą nie krócej niż 2 lata
 3. Najemca musi posiadać OC firmy o niewykorzystanej wartości minimum 150 tysięcy zł.

4. Zapłata:

 1. Gotówką, kartą płatniczą, lub przelewem z góry w całości, 

 2. Kaucja 1000,00 PLN, do rozliczenia najpóźniej w drugim dniu roboczym po zwrocie sprzętu, która zostanie zwrócona gotówką lub na konto wskazane przez Najemcę, lub Użytkownika,

 3. W przypadku powstania szkody na sprzęcie kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody,

 4. wszystkie ceny zawarte w umowie najmu pojazdu podane są w złotych polskich,

 5. najkrótszy okres najmu to 4 godziny, za opóźnienie zwrotu sprzętu najętego lub przekroczenie czasu pracy z operatorem, z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika do 5 godzin, pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 150 PLN, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

 6. W przypadku wynajmu na doby, za opóźnienie do 3h nie są naliczane dodatkowe opłaty a po przekroczeniu 3 godzin opłata za opóźnienie wynosi 1100 PLN 
 7. W dniu zwrotu pojazdu Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy,

 8. Terminy płatności są datami ostatecznymi wpływu pieniędzy na rachunek Wynajmującego, przy czym przy zapłacie kartą uznaje się dzień zapłaty.

 9. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura informacji Gospodarczej SA zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

5. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne warunki oraz formy i terminy płatności.

6. Aktualny cennik wypożyczalni znajduje się na stronie hurtowni https://sklep.grupamagnum.eu.

7. Czas trwania umowy:

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany, jako termin wydania i planowanego zwrotu sprzętu, który może zostać przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca lub Użytkownik zgłosi wniosek o przedłużenie umowy, najpóźniej w przedostatnim dniu jej trwania.

  2. W przypadku poważnej awarii mechanicznej sprzętu Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy z datą odebrania uszkodzonego sprzętu. W tym przypadku umowa jest rozliczona proporcjonalnie za wykorzystane dni najmu.

8. W przypadku braku zwrotu sprzętu w terminie, Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się zapłacić czynsz najmu według stawki za 1 dobę bez rabatów, zgodnie z przyjętym cennikiem, o którym mowa w pkt 6, za każdą rozpoczętą dobę najmu poza terminem określonym w umowie, plus karę umowną naliczaną zgodnie z pkt 14c.

9. Przekazanie sprzętu:

 1. Najemca lub Użytkownik otrzymuje sprzęt zamówiony na podstawie zamówienia zawartego na  stronie https://sklep.grupamagnum.eu, w stanie dobrym i czysty,
 2. Najemca lub Użytkownik potwierdza, że sprzęt oddany do korzystania znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
 3. Podczas przekazania będzie sprawdzany stan przyssawek i przeprowadzany test szczelności przyssawek zapiętych do szyby na 10 min, od momentu przyssania w tym czasie nie może włączyć się pompa próżniowa, co oznacza, że przyssawki są szczelne i gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania
 4. Przekazanie odbywa się na podstawie protokołu przekazania

10. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się:

 1. Sprzęt można użytkować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Nie pozostawiania sprzęty bez nadzoru
 3. Przechowywać sprzęt w zamknięciu, jeżeli nie jest użytkowany
 4. Użytkowania zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie: https://sklep.grupamagnum.eu
 5. Przestrzegania zasad BHP podczas użytkowania sprzętu
 6. Do dbania o sprzęt
 7. Nie podnajmowania sprzętu
 8. Nie modyfikowania i rozbierania sprzętu 
 9. Nie naprawiania sprzętu na własną rękę 
 10. W przypadku kradzieży sprzętu niezwłocznie zawiadomić Policję i Wynajmującego
 11. W przypadku powstania szkody na mieniu niezwłocznie zawiadomić Ubezpieczyciela i Wynajmującego 
 12. W przypadku awarii sprzętu niezwłocznie powiadomić Wynajmującego  

11. Wynajmujący, wynajmując sprzęt bez operatora nie odpowiada za szkody powstałe przy użyciu sprzętu

12. Wynajmujący, wynajmując sprzęt z operatorem ogranicza swoja odpowiedzialność do kwoty 50 tys. złotych za szkody powstałe w wyniku jego pracy przy użyciu sprzętu.

13. Skutki naruszenia umowy:

 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat Najemca lub Użytkownik ponosi odsetki w wysokości 12% w skali rocznej, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności,
 2. W przypadku gdy Najemca lub Użytkownik zawarł z Wynajmującym więcej niż jedną umowę najmu, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat upoważnia Wynajmującego do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów najmu,

14. Kary umowne:

 1. Za używanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem (przykładowo: transport osób itp.) w wysokości 1000,- złotych,
 2. Za demontaż części albo wyposażenia w najętym sprzęcie lub dokonanie przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego 2000,- złotych,
 3. Za bezumowne korzystanie kara wynosi 700,- złotych za każdą dobę użytkowania sprzęty i naliczana jest dodatkowo do każdego czynszu, o którym mowa w pkt 8. W przypadku braku zwrotu sprzętu w terminie określonym w zamówieniu, z innych powodów, wynajmujący ma prawo do naliczania kary umownej 500 zł za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w zwrocie sprzętu. Za datę zwrotu przyjmuje się moment dotarcia sprzętu do siedziby Wynajmującego.
 4. Spowodowania szkody: 2000 zł za proces likwidacji szkody w przypadku szkód zgłoszonych pisemnie Wynajmującemu, 5000 zł za proces likwidacji szkód niezgłoszonych pisemnie Wynajmującemu, 10000 zł za proces likwidacji szkody w przypadku utrudnień ze strony Najemcy, w szczególności nieprzesłanie Wynajmującemu wymaganych prawem oświadczeń co do okoliczności szkody, notatek policyjnych itd.
 5. Za utratę gwarancji na sprzęcie w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 2500,- złotych,
 6. Za każdą dobę skrócenia okresu najmu sprzętu Najemca płaci 100 zł
 7. Brak kamery, jeżeli była na wyposażeniu sprzętu - 2500 zł
 8. Brak lub uszkodzenie najazdów, jeżeli były wynajmowane ze sprzętem - 4000 zł
 9. Zwrot brudnego sprzętu, jeżeli przekazany był czysty 40 zł
 10. Udostępnienie sprzętu osobie nieuprawnionej 1000 zł
 11. Wystawienie wezwania do zapłaty po przekroczeniu terminu płatności faktury lub noty obciążeniowej 60 zł
 12. Za uszkodzenie przyssawek 5000 zł

15. Kary umowne są obciążane NOTĄ OBCIĄŻENIOWĄ. Noty obciążeniowe wystawione na podstawie zawartej umowy mają termin płatności 7 dni. Po tym terminie podlegają egzekucji na takich samych zasadach jak faktury wystawione na usługi i sprzedaż towaru

16. Zapłata przewidzianych w niniejszych Warunkach Ogólnych Najmu Sprzętu kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

17. Zwrot sprzętu:

 1. Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić sprzęt do godziny i w dniu określonym w umowie, w stanie czystym i niepogorszonym wraz z wyposażeniem z nim wydanym, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu.
 2. Jeżeli umowa/zamówienie obejmowało samochód Najemca lub Użytkownik jest zobowiązany zwrócić sprzęt w stanie czystym i niepogorszonym wraz z dokumentami oraz wyposażeniem z nim wydanym, a także stanem paliwa w chwili wydania. Koszt paliwa zużytego podczas wynajmu pokrywa Najemca.
  Samochód jest przekazywany ze stanem baku określonym w umowie. Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane. Przy zwrocie Najemca powinien zatankować samochód do stanu z momentu wydania, w przeciwnym razie Najemca zapłaci 5 zł za każdy brakujący litr + 30 PLN.
 3. W przypadku gdy stan zwracanego sprzętu nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji, Najemca lub Użytkownik zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody.

18. Nieoddanie sprzętu w wyznaczonym terminie zostanie uznane za przywłaszczenie i zostanie                 zgłoszone odpowiednim organom, powodując skutki prawne.

 19. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

 20. Odpowiedzialność Wynajmującego:

 1. Wynajmujący jest odpowiedzialny względem Najemcy za wydanie sprzętu w stanie przydatnym do użytku i utrzymywanie go w takim stanie przez cały czas trwania najmu. W razie niewywiązania się Wynajmującego z tego obowiązku Najemca może żądać obniżenia umówionego czynszu lub w rażących przypadkach rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Należy je składać pisemnie w siedzibie Wynajmującego lub mailowo sklep@grupamagnum.eu
 3. Wynajmujący odpowiada za następstwa awarii sprzętu do kwoty 1-dobowego czynszu najmu.
 4. Wynajmujący nie zapewnia sprzętów zastępczych w przypadku awarii. 

21. W sporach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

22. Umowę wraz z Warunkami, sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 dla Wynajmującego i 1 dla Najemcy lub Użytkownika.

23. Niniejsze Ogólne Warunki, stanowiące integralną część, zamówieniem i z nierozerwalnie związaną Umową Najmu Sprzętu, jako przeczytane i zaakceptowane przez Najemcę lub Użytkownika, potwierdzam podpisem pod przedmiotową Umową Najmu.

 

PODPIS: ........................................

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do podpisania i realizacji umowy najmu przez MAGNUM Tadeusz Romański, ul. Tuchowska 62, 33-100 Tarnów w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, statystycznym i archiwizacyjnym, odpowiedzi na zapytania organów państwowych, maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Sprostowanie lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych można wnieść na tadeusz@grupamagnum.eu, lub na adres siedziby firmy z dopiskiem Inspektor Danych Osobowych MAGNUM. Dane osobowe nie będą ulegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt, a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PODPIS: ........................................

 

loading
Góra do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium